Samen werkt 't Aanmelden!

Jobhulpmaatje Enschede

Missie

waarom we bestaan

JobHulpMaatje gelooft dat iedereen in deze samenleving van waarde is. JobHulpMaatje wordt gedreven door/met respect voor naastenliefde en de (bijbelse) motivatie en opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen. Iedereen mag zich geliefd weten en voelen op basis van zijn eigen persoon, talent en mogelijkheden. Het verliezen van je werk is heftig. Daarom helpt de gecertificeerde vrijwilliger (maatje) van JobHulpMaatje, jou in je zoektocht naar werk. JobHulpMaatje werkt in nauwe samenwerking met lokale overheid en professionals. Het maatje biedt een steuntje in de rug om beter bemiddelbaar te worden en (weer) mee te doen in de samenleving.

Visie

wat we willen zijn

JobHulpMaatje steunt kwetsbare groepen die werkzoekend zijn en helpt ze op weg naar (vrijwilligers)werk. Hierdoor helpt JobHulpMaatje de bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen. JobHulpMaatje werkt aanvullend op en in samenwerking met bestaande werkbegeleidings- en re-integratietrajecten door werkzoekenden, mens- en doelgericht bij te staan. Om dit te kunnen doen leidt JobHulpMaatje, coördinatoren, maatjes en JobGroupLeiders op, zodat zij werkzoekenden kunnen ondersteunen die meer tijd en aandacht nodig hebben. Zo wordt de maatschappelijke betrokkenheid op lokaal en regionaal niveau vergroot. Bovendien worden kosten van gemeentelijke diensten en werkgevers verlaagd. JobHulpMaatje biedt sociale en praktische ondersteuning en vergroot daarmee de kansen van werkzoekenden, die belemmeringen ervaren bij het vinden van werk.

Maak kennis met ons team

Het team van JobHulpMaatje Enschede bestaat uit een diverse mix van mensen. Wij willen graag kennis met je maken, dus kom vooral eens langs op een informatie-avond. Zie hiervoor de agenda.

Ons team bestaat uit meerdere Coördinatoren, JobGroupLeiders en Maatjes. Niet iedereen wil graag op de foto en op internet staan. Dus hieronder vind je een deel van ons team. Kijk hier voor onze Maatjes.

Kun je niet langs komen op onze informatie-avond, maar wil je wel hulp bij het vinden van werk of wil je deel worden van ons team, stuur dan een berichtje via onze contactpagina.

Joke Kouwer

Coördinator met focus op deelnemers

Susanna Franken

Coördinator met focus op Maatjes

Henri Cooiman

Coördinator met focus op organisatie en financiën

Jaap van Tilburg

JobGroupLeider en Maatje

Geert Lassche

JobGroupLeider

Caren van Reijn

JobGroupLeider

Jobhulpmaatje in 2021 gestart

JobHulpMaatje Enschede is gestart als een project van de stichting XiE Helpt uit Enschede.

Vanaf 2016 zijn we vanuit de Evangelische Gemeente Enschede gestart met JobGroups. In een aantal jaren hebben we enkele tientallen werkzoekenden kunnen trainen in 4 JobGroups. We hebben naast ‘gewone’ werkzoekenden ook ‘statushouders’ getraind en voor hen een aangepaste benadering ontwikkeld met speciale aandacht voor de taalachterstand en beperkte bekendheid met de Nederlandse cultuur en regelgeving. Ruim de helft van de deelnemers (57%) vond kort na de training betaald werk en 40% vond vrijwilligerswerk.

Na deze goede kennismaking met JobGroups hebben we om onze basis te verbreden aansluiting gezocht bij de stichting XiE, een samenwerkingsverband van meer dan 10 Enschedese kerken. Dit heeft geleid tot de oprichting van een nieuwe stichting XiE Helpt. Met JobHulpMaatje Enschede als eerste project.

Tegelijk hebben we ons aangesloten in het Nederlandse netwerk van JobHulpMaatje waardoor we heel goed materiaal beschikbaar hebben gekregen en uitstekende trainingen voor onze JobGroup leiders, maatjes en coordinator. En waardoor we ook kunnen profiteren van ervaring elders in Nederland.

Organisatiegegevens

De "stichting XiE Helpt" heeft als algemeen doel: het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënten door middel van het bieden van sociale- en praktische ondersteuning het bevorderen van de effectiviteit van de hulpverlening door inzet van vrijwilligers het bevorderen van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionele hulpverlening De stichting XiE Helpt is een algemeen nut beogende instelling met RSIN 859916893 en een ANBI aanmelding. Het vestigingsadres is Engerink Es 11 7541CE te Enschede. De stichting werkt met onbezoldigde bestuursleden. In de projecten, zoals JobHulpMaatje Enschede, wordt voornamelijk gewerkt met vrijwilligers.

Bestuur

  • Renate Almekinders (voorzitter)
  • Arnoud Gelderman (penningmeester)
  • Marieke Wolters (lid)