Samen werkt 't Aanmelden!

Jobhulpmaatje Enschede

Missie

waarom we bestaan

JobHulpMaatje gelooft dat iedereen in deze samenleving van waarde is. JobHulpMaatje wordt gedreven door/met respect voor naastenliefde en de motivatie en opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen. Iedereen mag zich geliefd weten en voelen op basis van zijn eigen persoon, talent en mogelijkheden. Het verliezen van je werk is heftig. Daarom helpt de gecertificeerde vrijwilliger (maatje) van JobHulpMaatje, jou in je zoektocht naar werk. JobHulpMaatje werkt in nauwe samenwerking met lokale overheid en professionals. Het maatje biedt een steuntje in de rug om beter bemiddelbaar te worden en (weer) mee te doen in de samenleving.

Visie

wat we willen zijn

JobHulpMaatje steunt kwetsbare groepen die werkzoekend zijn en helpt ze op weg naar (vrijwilligers)werk. Hierdoor helpt JobHulpMaatje de bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen. JobHulpMaatje werkt aanvullend op en in samenwerking met bestaande werkbegeleidings- en re-integratietrajecten door werkzoekenden, mens- en doelgericht bij te staan. Om dit te kunnen doen leidt JobHulpMaatje, coördinatoren, maatjes en JobGroupLeiders op, zodat zij werkzoekenden kunnen ondersteunen die meer tijd en aandacht nodig hebben. Zo wordt de maatschappelijke betrokkenheid op lokaal en regionaal niveau vergroot. Bovendien worden kosten van gemeentelijke diensten en werkgevers verlaagd. JobHulpMaatje biedt sociale en praktische ondersteuning en vergroot daarmee de kansen van werkzoekenden, die belemmeringen ervaren bij het vinden van werk.

Maak kennis met ons team

Het team van JobHulpMaatje Enschede bestaat uit een diverse mix van mensen. Wij willen graag kennis met je maken, dus kom vooral eens langs op een informatie-avond. Zie hiervoor de agenda.

Ons team bestaat uit meerdere Coördinatoren, JobGroupLeiders en Maatjes. Niet iedereen wil graag op de foto en op internet staan. Dus hieronder vind je een deel van ons team. Kijk hier voor onze Maatjes.

Kun je niet langs komen op onze informatie-avond, maar wil je wel hulp bij het vinden van werk of wil je deel worden van ons team, stuur dan een berichtje via onze contactpagina.

Martha Cimen

Coördinator

Marijke van der Tol
Marijke van der Tol

Coördinator 

Jaap van Tilburg

Bestuurslid en nieuwe projecten

Geert Lassche

JobGroupLeider

Caren van Reijn

JobGroupLeider

Jobhulpmaatje in 2021 gestart

Vanaf 2016 zijn we vanuit de Evangelische Gemeente Enschede gestart met JobGroups. In een aantal jaren hebben we enkele tientallen werkzoekenden kunnen trainen in 4 JobGroups. We hebben naast ‘gewone’ werkzoekenden ook ‘statushouders’ getraind en voor hen een aangepaste benadering ontwikkeld met speciale aandacht voor de taalachterstand en beperkte bekendheid met de Nederlandse cultuur en regelgeving. Ruim de helft van de deelnemers (57%) vond kort na de training betaald werk en 40% vond vrijwilligerswerk.

Na deze goede kennismaking met JobGroups hebben we om onze basis te verbreden in 2021 aansluiting gevonden bij de stichting XiE, een samenwerkingsverband van meer dan 10 Enschedese kerken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van de nieuwe, onafhankelijke stichting JobHulpMaatje Enschede.

Tegelijk hebben we ons aangesloten bij het Nederlandse netwerk van JobHulpMaatje, waardoor we heel goed materiaal beschikbaar hebben gekregen en uitstekende trainingen voor onze JobGroup leiders, maatjes en coordinator. En waardoor we ook kunnen profiteren van ervaring elders in Nederland. Inmiddels zijn de activiteiten van JobHulpMaatje Nederland overgenomen door de stichting Nederland Geldzorgenvrij.

Organisatiegegevens

De "stichting JobHulpMaatje Enschede" heeft als algemeen doel:

Het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënten door middel van het bieden van sociale- en praktische ondersteuning, het bevorderen van de effectiviteit van de hulpverlening door inzet van vrijwilligers, het bevorderen van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionele hulpverlening.

De stichting JobHulpMaatje Enschede is een algemeen nut beogende instelling met RSIN 859916893 en een ANBI aanmelding. De stichting werkt met onbezoldigde bestuursleden en vrijwilligers. De bestuursleden, coordinatoren en vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Het postadres is Dorpsstraat 78, 7524 CK, Enschede (Lonneker).

Bestuur

  • Jaap van Tilburg (voorzitter)
  • Renate Almekinders (secretaris)
  • Arnoud Gelderman (penningmeester)